Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne platforme

https://bora-experience.si/ in udeležbe na vodenih izletih ter izposoje koles in opreme

 

V povezavi z obiskano spletno platformo https://bora-experience.si/ in nakupom izdelkov oziroma storitev na njej, velja, da je:

Ponudnica spletne platforme oziroma prodajalka

 

BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,

Izola, Koprska ulica 1,

6310 Izola – Isola,

Matična številka: 2028549000
Davčna številka: 91456525

elektronski naslov: info@boraexperience.si

telefon: +386 (0)41 646 800

 

Družba BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje je od dne 7. 3. 2005 vpisana pri Okrožnem sodišču Koper kot družba z omejeno odgovornostjo z vplačanim osnovnim kapitalom v višini 88.239,41. Številka reg. vpisa: 2008/19804, okrožno sodišče v Kopru. Družba je zavezana za plačilo DDV.

Uvodne definicije pojmov

 

 • BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje (v nadaljevanju: družba): je razvijalka in ponudnica lastne spletne platforme – https://bora-experience.si/ (v nadaljevanju: spletna platforma) in prodajalka izdelkov ter storitev na njej.
 • Splošni pogoji poslovanja spletne platforme https://bora-experience.si/ in udeležbe na vodenih izletih ter izposoje koles in opreme (v nadaljevanju: Splošni pogoji): s temi Splošnimi pogoji družba ureja sklepanje pogodb na daljavo s potrošniki prek svetovnega spleta, ter udeležbo na vodenih izletih in izposojo koles, kar skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, ter drugimi zakonskimi ter podzakonskimi akti predstavlja storitev informacijske družbe, ter terja, da družba potrošniku nudi tu zajete informacije. Zadnja različica teh Splošnih pogojev je trajno objavljena na povezavi: ,
 • obiskovalec spletne platforme (v nadaljevanju: uporabnik oziroma obiskovalec): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni platformi in njenih podstraneh,
 • nakup: sklenitev pogodbe na daljavo za nakup izbranih izdelkov oziroma storitev preko oddaje spletnega naročila, po objavljeni ceni in v skladu s pogoji ter določili Splošnih pogojev, ki veljajo v času oddaje naročila,
 • potrošnik: skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti,
 • kupec: je uporabnik, ki je na spletni platformi uspešno opravil nakup. V kolikor kupec ne ustreza definiciji potrošnika (npr. nakup na spletni platformi opravi pravna oseba), družba takemu kupcu ni dolžna nuditi tistih jamstev, ki jih skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov te Splošni pogoji podeljujejo potrošnikom. V takih primerih si družba pridržuje pravico, da po opravljenem nakupu obvesti kupca, ki ni potrošnik o tem, kateri deli teh Splošnih pogojev veljajo oziroma urejajo njuno razmerje;
 • izdelek / vodeni izlet: lahko predstavlja bodisi fizični izdelek, izvedbo vodenega izleta, najem kolesa ali drugo izvedbo storitve, kot je ta opisana in opredeljena na zadevni podstrani ponudbe posameznega izdelka na spletni platformi.
 • udeleženec: oseba, ki se udeleži vodenega izleta, ki ga organizira družba. Udeleženec je lahko bodisi kupec, ki preko spletne platforme odda naročilo za vodeni izlet ali drug primerljiv izdelek, ki ga družba izvaja in oglašuje na spletni platformi, bodisi oseba, ki je bila s strani kupca navedena kot udeleženec in se bo izleta dejansko udeležila.
 • najemnik: oseba, ki si od družbe izposodi kolo. Najemnik je lahko bodisi kupec, ki preko spletne platforme odda naročilo za storitev najema kolesa, ki jo družba oglašuje na spletni platformi, bodisi oseba, ki je bila s strani kupca navedena kot najemnik in si bo kolo dejansko izposodila pri družbi.
 • vodič: pooblaščena oseba družbe oziroma njen poslovni partner, ki vodi in izvaja voden izlet za udeležence v imenu družbe.
Veljavnost teh Splošnih pogojev in jezik poslovanja

 

Te Splošni pogoji predstavljajo pogodbo med družbo in kupcem, ki jo kupec v zvezi z izbranimi izdelki z družbo sklene na podstrani svoje košarice v trenutku, ko klikne na gumb »Rezervirajte zdaj«.

 

Kupce vljudno naprošamo, da si skrbno preberejo tu zajeta določila pred izvedbo vsakršnega nakupa na spletni platformi.

 

Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa in je bila kot taka vselej dostopna na povezavi https://bora-experience.si/splosni-pogoji/. Že opravljeni nakupi se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času posameznega nakupa.

 

V kolikor pride do konflikta med določili teh Splošnih pogojev in drugih morebitnih pravilnikov družbe, se uporabijo določila, ki so specialnejša glede na predmet urejanja.

 

V kolikor pristojno sodišče ali drug pristojni organ odloči, da je katera koli določba teh Splošnih pogojev nična ali kako drugače neizvršljiva, ostanejo preostala določila teh Splošnih pogojev v veljavi, v kolikor je to mogoče.

 

Nobeno določilo v teh Splošnih pogojih ne ustvarja odnosa zastopanja ali partnerstva med družbo in uporabnikom oziroma kupcem.

 

Vsebine spletne platforme so potrošnikom na voljo v slovenskem jeziku in angleškem jeziku, v teh dveh jezikih pa družba vrši tudi svoje poslovanje, pri čemer pogodbe z družbo ni mogoče skleniti v drugem jeziku.

 

Te Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno platformo, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač pa je to področje opredeljeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: https://bora-experience.si/politika-zasebnosti/ .

Spremembe teh Splošnih pogojev

 

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni. V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bo družba naredila vse kar je v njeni moči, da uporabnike oziroma kupce o tem obvesti preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov (npr. elektronsko sporočilo, poslano na elektronski naslov uporabnika oziroma kupca), oziroma s pomočjo obvestila, ki bo objavljeno na spletni platformi.

 

Objava nadpisanega obvestila in dejstvo, da je kupec kliknil na gumb »Rezervirajte zdaj« ter oddal novo naročilo po spremembi teh Splošnih pogojev, predstavljajo kupčevo soglasje k zadevni spremembi teh Splošnih pogojev.

 

V kolikor se kupec ne strinja s spremembo teh Splošnih pogojev je dolžan družbo o tem obvestiti najkasneje do oddaje novega naročila po spremenjenih Splošnih pogojih, pri čemer ima družba v takih primerih pravico, da zavrne poslovanje s takim kupcem oziroma odstopi od sklenjene pogodbe v odstopnem roku, ki je pred tem usklajen s kupcem.

 

Na podstrani https://bora-experience.si/splosni-pogoji/ bodo sicer vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi.

 

V teh Splošnih pogojih zajete »Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo« tvorijo sestavni del pogodbe med družbo in kupcem, ki se lahko kot take naknadno (t.j. po opravljenem nakupu) spremenijo le z izrecnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Hramba in dostop do besedila teh Splošnih pogojev

 

Družba trajno hrani to (zadnjo) in pretekle različice teh Splošnih pogojev. Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu družba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo veljavno pogodbo med kupcem in družbo.

 

V nadpisanem primeru se lahko kadarkoli obrnete na družbo tako, da v zvezi s tem pošljete:

 

– elektronsko sporočilo na naslov: info@boraexperience.si

 

– ali fizično zahtevo na naslov:

BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,

Izola, Koprska ulica 1,

6310 Izola – Isola,

 

Odgovornost za delovanje spletne platforme

 

Družba se trudi zagotavljati, da sta dostop oziroma uporaba spletne platforme preko običajnih komunikacijskih sredstev na voljo vsem uporabnikom v neprekinjeni, nemoteni in varni obliki, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati.

 

Družba posledično uporabnikom spletne platforme ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletne platforme in morebitno nezmožnostjo dostopanja do pripadajočih vsebin in izdelkov, ki so ponujeni na spletni platformi, ter glede prenesenih podatkov, fotografij, video in avdio vsebin ter drugih objavljenih vsebin, na kar uporabnik pristane z uporabo spletne platforme.

 

Družba si v primeru večjih resnih izpadov delovanja spletne platforme pridržuje pravico do preklica vseh naročil, ki so bila izvedena v času delnega ali popolnega nedelovanja spletne platforme, pri čemer bo družba v takih primerih vselej obvestila vse uporabnike, ki so svoja naročila takrat veljavno oddali o tem, in se z njimi posamično dogovorila o morebitnem vračilu kupnine oziroma izvedbi storitev.

 

Družba dostopanje do spletne platforme s strani uporabnikov omogoča z komunikacijskimi sredstvi in na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne platforme lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. strošek elektrike, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

 

Pristojno sodišče lahko družbi naloži ustavitev ali preprečitev kršitve, ki bi jo na spletni platformi izvajal uporabnik, oziroma odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo, družba pa bo v vseh takih primerih in v kolikor to ne bo v neskladju z odredbo oziroma veljavnimi predpisi, o tem obvestila zadevnega uporabnika preko elektronske pošte.

 

Varnost uporabljenih tehničnih in komunikacijskih sredstev, omrežja, uporabljenega elektronskega predala, oziroma naslova, gesel in uporabniškega računa, je odgovornost posameznega uporabnika oziroma kupca.

 

Uporaba spletne platforme s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

 

Obiskovalec ob obisku, navigaciji ter izvedbi nakupa na spletni platformi družbi vselej jamči, da je star najmanj 18 let ter da premore ustrezno poslovno sposobnost za sklenitev pogodbe.

 

Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 18 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo. Vse take osebe morajo pred navigacijo po spletni platformi, potrditvijo namestitve piškotkov, izvedbo nakupa oziroma drugo interakcijo, nemudoma zapustiti spletno platformo.

 

Postopek izvedbe nakupa na spletni platformi je bil ustvarjena ob upoštevanju načela minimizacije osebnih podatkov. Družba posledično ne zbira niti letnic rojstva uporabnikov, niti podatka o tem, ali ima uporabnik oziroma kupec polno poslovno sposobnost za izvedbo nakupa na spletni platformi.

 

Družba posledično zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne platforme mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljivi za otroke.

 

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo brez privolitve starša ali skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki takih oseb izbrišejo, morebitne sklenjene pogodbe pa razdrejo.

 

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec uporablja spletno platformo, oziroma ugotovijo, da je takšna oseba z družbo kljub zgoraj navedeni prepovedi uporabe opravila nakup, lahko to sporočijo družbi na naslovu info@boraexperience.si, družba pa bo odstopila od sklenjene pogodbe in izbrisala vse osebne podatke take osebe. V takih primerih se smiselno uporablja poglavje »Odstop od pogodbe s strani družbe« oziroma poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Družba ne bo zavestno komunicirala oziroma oglaševala posameznikom, glede katerih ji je bilo sporočeno, oziroma je družba sama ugotovila, da so mlajši od 18 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnost.

 

Sama udeležba na vodenem izletu sicer nima starostne omejitve ob predpostavki, da se izleta mladoletna oseba udeleži v spremstvu starša oziroma skrbnika.

Potek nakupa na spletni platformi (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)

Uporabnik nakup na spletni platformi izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:

 • navigacija do spletne platforme preko brskalnika, ki ga uporabnik odpre na lastni napravi;
 • iskanje in ogled izdelkov v ponudbi spletne platforme
 • ogled posameznega izdelka s klikom na ustrezen gumb menija (npr. Izleti) ter klik na sliko izdelka;
 • pred zaključkom nakupa se na podstrani posameznega izdelka (izleta) vrši pregled opisa in različnih vidkov izdelka (izleta) (npr. lokacije, zahtevnosti, trajanje, postanki) in morebitnih popustov. Na tem mestu se prav tako vrši spreminjanje količin udeležencev in izbor specifikacije udeležencev ter časa in kraja odhoda. Kupec prav tako vrši pregled skupne cene z DDV ter dodajajo promocijske kode in kuponi, v kolikor je to pri posameznem izdelku mogoče;
 • Pred zaključkom nakupa na isti podstrani mora kupec izbrati navedeno plačilno metodo. S klikom na gumb »Oddaj rezervacijo« kupec odda svoje naročilo in prejme potrditev naročila preko elektronske pošte. Če kupec izbere način plačila s storitvijo Google Pay oziroma PayPal, pa se preko HTTPS protokola in SSL certifikata naloži tako imenovana HPP stran (Hosted Payment Page), na kateri kupec vnese zahtevane podatke in se znesek plačila, po uspešno opravljeni transakciji, nemudoma bremeni na transakcijskem računu, ki je povezan s to plačilno metodo. Če pri transakciji pride do napake, je kupec o tem obveščen in preusmerjen na stran naročila znotraj svojega računa pri zadevni plačilni metodi, kjer ima možnost ponovne izvedbe transakcije.
 • v nadpisani potrditvi naročila je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, statusom naročila, navedbo naročenih izdelkov, njihovih količin in cen ter skupna cena vseh izdelkov, ki v zvezi z nakupom bremeni kupca in vključuje vse stroške dostave oziroma izvedbe storitev (v kolikor ni drugače navedeno v opisu izdelka), davke ter morebitne druge dajatve;
 • ob potrditvi naročila lahko družba kupca po elektronski pošti obvesti tudi o spremembi navedenega roka za izvedbo naročenega vodenega izleta

Odstop od pogodbe s strani družbe

Družba si pridržuje pravico, da z utemeljenim razlogom vselej odstopi od sklenjene pogodbe kljub prejemu in potrditvi naročila, kadar:

– kljub trajnem prizadevanju družbe, da ponujene količine / roki za izvedbo vodenih izletov v objavljeni ponudbi izdelkov na spletni platformi predstavljajo njihovo realno zalogo, naročeni izdelki / vodeni izleti iz potrjenega naročila niso več na voljo;

– je pri opisu oziroma ceni izdelka zaznana očitna napaka oziroma bistvena zmota;

– je kupec družbi zavestno posredoval napačne ali neresnične podatke, zlasti z namenom obhoda morebitne starostne omejitve glede nakupa izdelkov oziroma uporabe spletne platforme ali z drugim namenom, ki je očitno zavajajoč;

– je bilo plačilo zavrnjeno oziroma ga ni mogoče izvesti, na kar družbo opozori zadevna ponudnica plačilnih storitev oziroma plačilne metode;

– družba s strani pristojnega javnega organa ali ponudnice plačilnih storitev oziroma plačilne metode prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi oziroma obstoju kaznivega dejanja, ki narekuje razveljavitev pogodbe oziroma plačila;

– je iz preteklih razmerij med družbo in kupcem mogoče sklepati, da bo kupec zlorabil pravico do vračila izdelkov, ki mu kot potrošniku pripada po Zakonu o varstvu potrošnikov;

– je pri kupcu, ki ni potrošnik pač pa pravna oseba, zaznan začetek ali obstoj stečajnega postopka oziroma drugega likvidacijskega postopka, ki bi lahko otežil izvedbo plačila;

 

pri čemer se bodo v zvezi s tem smiselno uporabljala določila »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev poslovanja.

Tehnična sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

 

Pred oddajo naročila je uporabniku preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda izdelke, ki jih je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda opis posameznega izdelka, njegovo ceno, ter skupno ceno celotne izbrane količine izdelkov;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine oziroma novo celotno ceno naročila (v ustrezno vnosno polje na podstrani košarice vnese novo številko izbrane količine);
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti (v ustrezno vnosno polje na podstrani košarice vnese zmanjšano številko količine) in s tem avtomatično zmanjša celotni znesek naročila.

Pred potrditvijo naročila je uporabniku preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;

 • spreminja izbrano količino izbranega izdelka;
 • spreminja vnesene podatke (npr. za dostavo izdelkov, za plačilo, ipd.);
 • spreminja izbrani način plačila ter;
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila;

pri čemer ima pri vsakem nakupnem koraku kupec možnost, da se vrne korak nazaj (npr. klik na gumb »Nazaj« v brskalniku, klikne na novo polje spustnega menija, ki se odpre s klikom na simbol treh vodoravnih črt v zgornjem levem kotu platforme, klikne na logotip družbe, ipd.).

Cene izdelkov

Vse navedene cene izdelkov veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika oziroma posamične posodobitve cen izdelkov, ki so v ponudbi izdelkov spletne platforme. Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi.

Vse cene v spletni platformi so prodajne cene izdelkov in so kot take navedene v evrih ter vsebujejo DDV.

Cene izdelkov veljajo do odprodaje zalog / umika vodenih izletov iz programa.

Cene v spletni platformi so prodajne cene izdelkov, (ki v primeru fizičnih izdelkov, ne vsebujejo stroškov dostave, le ti se namreč prikažejo in upoštevajo, ko uporabnik izbere metodo dostave ob zaključku nakupa, pri čemer se ob izbiri posamezne metode pripadajoča cena dostave prišteje k končni ceni nakupa, kot je to natančneje opredeljeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev).

V primeru popustov in drugih promocij, ki vplivajo na končno ceno posamičnega izdelka, bodo te vselej objavljene na način, ki bo uporabniku nudil razlikovanje med ceno pred in po znižanju, z izjemo morebitnih promocijskih kod oziroma kod za popuste, ki se vselej obračunajo pri njihovem vnosu na zadevnem koraku zaključka nakupa.

Cena za enoto pri posamičnem izdelku ni označena, v kolikor gre za ceno na enoto, ki je enaka objavljeni prodajni ceni izdelka oziroma kadar to tudi sicer ne bi pripomoglo k primerjavi cen, oziroma kadar se v isti embalaži prodajajo različni izdelki, kar vse izhaja iz same narave ali namena izdelkov.

Načini plačila

Nakupe na spletni platformi je mogoče opraviti na sledeče načine:

 • s plačilno storitvijo PayPal,
  •              s plačilno storitvijo Google Pay,

 

Po prejemu plačila na podlagi nadpisanih plačilnih metod, bo družba naročilo predala partnerjem za dostavo v najkrajšem možnem času, kot je to navedeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev.

Posredovanje računa

 

Družba ob nakupu izdelkov kupcu posreduje račun v obliki .pdf dokumenta na njegov elektronski račun. Na računu je navedena razčlenjena cena skupaj z vsemi morebitnimi drugimi stroški, ki so povezani z nakupom.

 

Kupec je dolžan preveriti pravilnost oddanih podatkov pred oddajo naročila. Družba ne upošteva kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov.

 

Dostava

 

V primeru nakupa fizičnih izdelkov bo družba sodelovala z različnimi partnerji za dostavo, ki jih izbira po lastni presoji.

 

Družba in njeni partnerji za dostavo izdelke dostavlja na območju Republike Slovenije in znotraj Evropske Unije.

 

Predviden rok dostave

 

Ure, ko partnerji za dostavo vršijo dostave so praviloma med 08:00 in 20:00 (od ponedeljka do petka) oziroma 08:00-14:00 (v soboto).

 

Predviden rok dostave običajno znaša 3-5 delovnih dni, pri čemer velja, da je rok dostave od trenutka, ko družba izdelek preda službi za dostavo, izven njenega vpliva.

 

Družba si posledično pridržuje pravico, da predviden rok dostave podaljšati za 48 ur in ne odgovarja za škodo, ki bi kupcu oziroma tretji osebi morda nastala, ker je partner za dostavo prekoračil predviden rok dostave, oziroma zaradi nastopa drugih okoliščin, ki prav tako ležijo izven vpliva družba (npr. naravne nesreče).

 

Cena dostave

 

Cena dostave v vse kraje znotraj Republike Slovenije znaša za 6 EUR razen v primerih, kadar skupni znesek celotnega naročila dosega oziroma presega znesek 60 EUR, pri čemer je v takih primerih poštnina brezplačna.

Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni

 

Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Potek nakupa na spletni platformi (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)«.

Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno izdelkov, kakor tudi popusti na izdelke, ki so posebej označeni, kot je to navedeno v poglavju »Posebne oznake izdelkov«, se med seboj ne seštevajo.

Promocijske kode, kode za popust in boni se seštevajo s popustom posameznega izdelka, vendar je na vsak izdelek mogoče aplicirati le eno tako kodo ozirom bon.

Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.

Posebne oznake izdelkov

 

 • Novi izdelki: z oznako “Novo” je označen izdelek, ki pred umestitvijo med ponujene izdelke spletne platforme, še ni bil na voljo za nakup. Tako oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca.
  •   Znižanja: z oznako “Popust” oziroma »Akcija« oziroma s prečrtano ceno je označen izdelek, ki ima ceno znižano v znatni meri glede na ceno, ki jo je izdelek imel pred prejemom te oznake. Odstotek oziroma višina znižanja je navedena ob izdelku (t.j. izpisan odstotek oziroma prečrtana akcijska cena ob siceršnji redni ceni). Izdelki so znižani naključno število dni, saj znižanja redno posodabljamo glede na aktualno stanje zalog in zabeleženo količino povpraševanja. V posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje izdelkov po akcijskih cenah le-ti niso več na zalogi in tako na voljo za naročilo, pri čemer bomo v najkrajšem času takim izdelkom umaknili oznako »Popust« oziroma »Akcija« ter pripisali oznako »Trenutno ni na zalogi«.
  •    Razprodani izdelki: z oznako “Trenutno ni na zalogi” oziroma »Trenutno ni dobavljiv« je lahko označen izdelek, ki ga v spletni platformi trenutno nimamo na zalogi in ga ne bomo mogli pridobiti od dobavitelja v času, ki je sicer predviden za dostavo zadevnega izdelka.
 •  Ocene in mnenja o izdelkih: z zvezdicami oziroma številkami družba objavlja ocene izdelkov, ki jih sama oziroma s pomočjo partnerjev občasno pridobiva (npr. s pomočjo anketiranja kupcev) na vseh pripadajočih spletnih mestih in povezanih družbenih omrežjih, kakor tudi preko drugih elektronskih kanalov.

 

Pogoji za udeležbo na vodenih izletih

 

Izpolnitev obrazca

 

Pred izvedbo vodenega izleta je potrebno v celoti izpolniti obrazec, ki ga udeleženec prejme (bodisi v digitalni bodisi v fizični obliki) od predstavnika družbe. Udeleženec jamči, da je obrazec izpolnil z resničnimi podatki.

 

Neizpolnitev obrazca oziroma izpolnitev obrazca z neresničnimi podatki je lahko razlog za odstop od pogodbe s strani družbe in vračilo plačila v skladu s poglavjem »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

 

Pogoji za udeležbo na vodenem izletu

 

Vsak udeleženec vodenega izleta mora pred izvršitvijo nakupa in udeležbo na izletu ustrezno oceniti svojo fizično sposobnost in se po potrebi posvetovati s svojim zdravnikom o primernosti izbranega vodenega izleta in izbrati le tisti vodeni izlet (izdelek), ki je glede na intenzivnost oziroma težavnost skladen z njegovo telesno  pripravljenostjo in kondicijo.

 

Trajanje in zahtevnost posameznega vodenega izleta je opisana na predstavitveni podstrani posameznega izleta.

 

Udeleženec se mora pred začetkom izleta temeljito ogreti. Udeleženec se lahko izleta udeleži samo v ustrezni obutvi in drugi primerni športni opremi (športni/kolesarski čevlji, rokavice, kolesarska čelada).

 

Udeleženec je dolžan spoštovati cestno prometne predpise in navodila vodiča. Udeleženec se je dolžan tekom vodenega izleta odgovorno obnašati do drugih udeležencev in do njihove lastnine ter do lastnine družbe. Pri udeležbi na vodenem izletu ne sme motiti drugih obiskovalcev.

 

Tekom celotnega trajanja izleta mora udeleženec biti pazljiv na morebitne nevarnosti na poti in na morebitno prekoračitev svojih fizičnih sposobnosti. V kolikor udeleženec začuti kakršno koli slabost oziroma bolečino je dolžan nemudoma prekiniti z nadaljevanjem poti in o tem opozoriti vodiča.

 

Tekom izvajanja vodenega izleta je uživanje drog prepovedano. V kolikor pitje alkohola pri udeležencu ne bo povzročilo vinjenosti udeleženca in njegovo posledično nezmožnost za vključitev v javni promet (t.j. dvig vrednosti alkohola do vključno 0,50g alkohola na kg krvi udeleženca ali več oziroma 0,24 mg/l izdihanega zraka ali več, oziroma izkazanih znakov motenj v vedenju), je pitje alkohola tekom udeležbe na vodenem izletu pogojno dovoljeno v ustreznih gostinskih obratih.

 

Udeleženec sam odgovarja za morebitne kazni za prometne prekrške in druge morebitne globe, ki si jih prisluži tekom svoje udeležbe na vodenem izletu.

 

Vodič lahko udeležencu prepove udeležbo na vodenem izletu v kolikor udeleženec ne uporablja primerne športne opreme tekom trajanja vodenega izleta, v kolikor pred ali med izvajanjem izleta oceni, da udeleženec ni sposoben voziti kolesa, kot to predpisuje Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), v kolikor se kljub večkratnemu opominjanju udeleženec ne drži navodil in opozoril vodiča ali drugače krši te Splošne pogoje, oziroma zaradi kateregakoli drugega utemeljenega razloga.

 

Udeleženec, ki mu je vodič v skladu s temi splošnimi pogoji prepovedal začetek oziroma nadaljevanje vodenega izleta, ne bo upravičen do nadomestila plačila (kupnine) za izvedbo izleta.

 

O nevarnostih udeležbe na vodenem izletu in odškodninski odgovornosti družbe

 

Udeležba na vodenem izletu je aktivnost ki zahteva (1) ustrezno mero fizične moči in motoričnih sposobnosti, (2) poznavanje cestno prometnih predpisov in drugih pravil varnosti pri različnih oblikah kolesarjenja in (3) zavedanje, da je prekomeren napor škodljiva za zdravje, (4) zavedanje nevarnosti za poškodbe in sicer od površinskih prask, odrgnin, zvinov, zlomov, pa tja do smrtnih izidov.

 

Vsak udeleženec se izvedbe vodenega izleta udeleži na lastno odgovornost.

 

Za povrnitev škode se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika o povzročitvi škode. V zvezi s tem se družba zavezuje skrbeti za varno izvedbo vodenega izleta.

 

Družba ne odgovarja za škodo (poškodbe in druge nevšečnosti), ki nastane:

 

(a) zaradi napačnega ravnanja (dejanja ali opustitve) udeleženca samega, njegove kršitve pravil cestno prometnih predpisov, varnega kolesarjenja oziroma drugega ravnanja (tako v gostinskih obratih kot v naravi), neupoštevanja konkretnih navodil in opozoril vodiča ali pa zgolj zaradi nesrečnega naključja, ki se udeležencu lahko pripeti med izvedbo vodenega izleta;

 

(b) zaradi ravnanja drugih udeležencev vodenega izleta ali tretjih oseb;

 

(c) zaradi dogodkov, ki jih ni mogoče pričakovati niti se jim izogniti ali jih odvrniti;

 

(d) zaradi neustreznosti tiste opreme ali napak v tisti opremi, ki ni last družbe.

 

Udeleženec mora v primeru svoje ali tuje poškodbe takoj obvestiti vodiča oziroma reševalno službo ter slediti njihovim navodilom.

 

Pogoji izposoje in vračila koles ter opreme

 

Izpolnitev obrazca

 

Vsak najemnik, ki si želi izposoditi kolo oziroma opremo, mora pred izposojo v celoti izpolniti veljavni obrazec, ki ga prejme (bodisi v digitalni bodisi v fizični obliki) od predstavnika družbe. Najemnik jamči, da je obrazec izpolnil z resničnimi podatki.

 

Neizpolnitev obrazca oziroma izpolnitev obrazca z neresničnimi podatki je lahko razlog za odstop od pogodbe s strani družbe in vračilo plačila v skladu s poglavjem »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

 

V kolikor si skupina posameznikov želi izposoditi več koles oziroma kosov opreme, lahko obrazec zanje izpolni le en najemnik iz te skupine, pri čemer mora obenem družbi podati vse potrebne identifikacijske podatke o vseh najemnikih.

 

Ob prevzemu kolesa oziroma opreme najemnik s podpisom obrazca potrdi brezhibnost kolesa oziroma opreme in se seznani z dopustnimi napakami manjšega obsega, ki na kolesu oziroma opremi že obstajajo in ne pomenijo nevarnosti za upravljanje s kolesom oziroma uporabo opreme. Najemnik je dolžan družbi sporočiti vsakršno morebitno napako na kolesu oziroma opremi, ki jo opazi preden kolo oziroma opremo prevzame v najem.

 

Pogoji za izposojo kolesa oziroma opreme

 

 

Najemnik, ki prevzame kolo oziroma opremo v dobrem in tehnično brezhibnem stanju, mora le to družbi vrniti na dogovorjenem mestu in času, pri čemer mora biti kolo oziroma oprema vrnjena v enakem stanju z izjemo posledic, ki izvirajo iz dopustne uporabe.

 

Najemnik se zavezuje vrniti izposojeno kolo oziroma opremo pravočasno in najkasneje do dogovorjenega časa, kot je ta dogovorjen med družbo in najemnikom.

 

Najemnik, ki med časom izposoje zazna napako na kolesu oziroma opremi (ki je ni bilo mogoče zaznati v trenutku prevzema v najem) mora družbo nemudoma obvestiti o obstoju napake.

 

Družba bo v nadpisanih primerih najemniku ponudila zamenjavo kolesa oziroma opreme glede na dano razpoložljivost koles in opreme, ne glede na to, ali ima nadomestno kolo oz. oprema različne lastnosti od zamenjane, ter v sorazmernem delu podaljšala čas najema najemniku. V kolikor se najemnik upravičeno ne bo strinjal z menjavo oziroma je minilo že 30 minut od začetka najema, bo družba najemniku vrnila kupnino (najemnino) za najem kolesa v sorazmernem deležu najemnine. Nadpisana menjava oziroma vračilo kupnine ne bo veljalo, v kolikor očitana napaka izhaja iz ravnanja oziroma odgovornosti najemnika.

 

Najemnikova odgovornost in plačilo varščine

 

Ob prevzemu kolesa oziroma opreme lahko družba od najemnika zahteva plačilo varščine v gotovini v višini 100€. Varščina se vrne brez odbitkov, če se izposojeno kolo oziroma oprema vrne nepoškodovano in v dogovorjenem času.

 

Ob vračilu kolesa oziroma opreme bo predstavnik družbe opravil pregled vrnjenega kolesa oziroma opreme. V kolikor predstavnik družbe zazna škodo na izposojenih predmetih, ki niso posledica običajne rabe izposojenih predmetov, pri čemer je škodo mogoče pripisati najemniku, bo v zvezi s tem najemnika obvestil in po potrebi sestavil zapisnik. V takih primerih bo imela družba pravico zadržati varščino posameznega najemnika.

 

V primeru katerekoli škode na kolesu oziroma opremi, ki je posledica nepravilne uporabe kolesa oziroma opreme, mora najemnik plačati družbi znesek odškodnine v višini nastale škode.

 

V primerih, ko varščina ne bi zadoščala za popravilo ali nadomestilo kolesa oziroma izposojene opreme, je najemnik dolžan v celoti povrniti škodo, ki je nastala najemodajalcu v povezavi z njegovim najemom poškodovanih izposojenih predmetov. V takih primerih škodo oceni predstavnik najemodajalca ob vračilu kolesa in opreme, upoštevajoč redno obrabo kolesa in opreme do trenutka izročitve le te najemniku in skladno s cenikom, ki je objavljen na spletnem mestu: https://www.borashop.eu/.

 

V času najema najemnik odgovarja za vsak dogodek ali za vso škodo, ki je nastala njemu, tretjim osebam ali stvarem tretjih oseb v povezavi z najemom kolesa oziroma opreme družbe.

 

V primeru, ko najemnik pravočasno ne vrne kolesa oziroma opreme ali ko družbo pravočasno ne obvesti o nepredvideni zamudi, oziroma kadar kolo ali opremo vrne v nepopravljivem stanju, mora plačati družbi odškodnino v višini vrednosti novega kolesa oziroma opreme v skladu s cenikom novih koles in opreme.

 

Najemnik odgovarja družbi za vračilo kolesa oziroma opreme tudi v situacijah, ko je kolo oziroma oprema ukradeno oziroma vključeno v prometno ali drugo nesrečo. V takih situacijah ima družba pravico od najemnika terjati policijski zapisnik ali odškodnino v vrednosti novega kolesa oziroma kosa opreme.

Najemnik družbi jamči, da premore zadostne tehnične, umske in druge telesne sposobnosti za varno uporabo kolesa in opreme.

 

Najemnik mora celotni čas najema upoštevati navodila za uporabo in veljavne cestno prometne predpise. Družba ne odgovarja za posledice (npr. škodo ali denarne kazni) nepravilne uporabe kolesa in kolesarske opreme ter nespoštovanja veljavnih cestno prometnih predpisov s strani najemnika, kakor tudi ne za poškodbe in drugo škodo, ki bi jo najemnik utrpel med najemom tehnično neoporečnega kolesa.

 

Najemnik se prav tako zavezuje, da celotni čas trajanja najema ne bo nad kolesom ali kosi opreme izvajal postopkov razstavljanja, sestavljanja, dograjevanja ali kakršnega koli drugega spreminjanja, uporabljal kolesa oziroma opreme za komercialne namene in oddajal kolesa oziroma opreme v podnajem, uporabljal kolo za prevoz nevarnih snovi, ilegalnega blaga, oseb ali lastnine proti plačilu, vožnjo pod vplivom alkohola, pomirjeval, uspavalnih sredstev ali katerih koli drugih snovi, ki lahko vplivajo na najemnikovo sposobnost upravljanja, ter da ne bo uporabljal kolesa ali opreme v situacijah in za namene, za katere ni bilo proizvedeno oziroma certificirano.

 

Družba ne odgovarja za škodo (poškodbe in druge nevšečnosti), ki nastane:

 

(a) zaradi napačnega ravnanja (dejanja ali opustitve) najemnika samega, njegove kršitve pravil cestno prometnih predpisov, varnega kolesarjenja oziroma drugega ravnanja (tako v urbanih središčih kot v naravi), neupoštevanja konkretnih navodil in opozoril predstavnika družbe v zvezi z izposojeno opremo ali pa zgolj zaradi nesrečnega naključja, ki se najemniku lahko pripeti med trajanjem najema;

 

(b) zaradi ravnanja drugih najemnikov ali tretjih oseb;

 

(c) zaradi dogodkov, ki jih ni mogoče pričakovati niti se jim izogniti ali jih odvrniti;

 

(d) zaradi neustreznosti tiste opreme ali napak v uporabi tiste opremi, ki ni last družbe in ni predmet izposoje.

Odstop od pogodbe

Odstop od pogodbe

 

Vsak kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 15 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od pogodbe (naročila), ne da bi mu bilo treba navesti razlog.

Navedeni 15 dnevni rok začne teči z dnem, ko kupec pridobi pravico posesti nad blagom (npr. prevzame paket od dostavljavca, v njegovem imenu prevzame paket pooblaščena oseba, ipd.).

Svojo željo po odstopu od pogodbe lahko kupec v nadpisanem roku družbi sporoči tako, da pošlje izpolnjeni obrazec, ki ga predvideva Zakon o varstvu potrošnikov (glej vzorec spodaj), ali tako, da pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in za katero naročilo oziroma izdelke gre, na:

 

 • elektronski naslov družbe:

info@boraexperience.si

 

 • fizični naslov družbe:

BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,

Izola, Koprska ulica 1,

6310 Izola – Isola,

 

Kot obrazec za odstop lahko kupec uporabi naslednji vzorec, tako da ga prepiše oziroma prekopira na list papirja in ga pošlje na naslov družbe (oziroma tako, da ga prekopira v elektronsko sporočilo in ga pošlje na zgoraj navedeni elektronski naslov), ter pred tem izpolni polja, ki so označena z *:

 

BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,

Izola, Koprska ulica 1,

6310 Izola – Isola,

 

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo naslednjega blaga: * (navedete izdelke, ki ste jih kupili).

Blago je bilo naročeno dne: * in prejeto dne: b*

Ime kupca: *

Naslov kupca: *

Podpis kupca: * (samo če se obrazec pošlje na papirju)

Datum: *

 

Šteje se, da je bilo obvestilo o odstopu oddano pravočasno, v kolikor ga je kupec poslal družbi v 30 dnevnem roku iz drugega oziroma tretjega odstavka tega poglavja. Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe na kupcu.

 

Vrnitev prejetih izdelkov družbi v zgoraj navedenem roku za odstop se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (posebno sporočilo oziroma obrazec v tem primeru nista potrebna).

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke.

Izdelke je potrebno vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je potrošnik družbi poslal sporočilo v zvezi z njegovim odstopom od pogodbe.

To kupec stori tako, da izdelke pošlje:

 • po pošti na fizični naslov družbe:

BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,

Izola, Koprska ulica 1,

6310 Izola – Isola,

 

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

Stroški vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti bremenijo družbo.

Kupec mora izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Družba ne bo upoštevala vračil izdelkov, katerih embalaža oziroma varnostni pečat je bil odprt, izdelek pa sodi v kategorijo zapečatenih izdelkov, ki niso primerni za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov oziroma izdelkov, ki so hitro pokvarljivi ali jim hitro preteče rok uporabe (t.j. prehrambeni izdelki in živila).

Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Družba ne sprejema pošiljk z odkupnino.

Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe

V kolikor se družba strinja s tem, da je kupec upravičen do odstopa od pogodbe, bo vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave, razen dodatnih stroškov dostave v primerih, ko je kupec izbral obliko dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave (npr. hitre dostave), izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe iz poglavja »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

V primerih, ko se družba ne bo strinjala s tem, da je kupčev odstop od pogodbe upravičen, bo o tem obvestila kupca v 5 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, kupec pa ima pravico, da sproži postopek s pritožbo, kot je to navedeno v poglavju »Uveljavljane stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.

Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni platformi (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih dodatnih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta promocijska sredstva upoštevajo tako, kot da je bil na naročenem izdelku veljaven popust v višini promocijskega sredstva, uporabljena promocijska sredstva pa se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vselej vrne le dejansko vplačani znesek nakupa. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne uporabniku v obliki novega darilnega bona, vplačani znesek pa se nakaže oziroma drugače vrne kupcu.

 

Če se kupec odloči za odstop od pogodbe pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta, v primeru stvarne napake ali poškodbe izdelka, vendar zanj ne more zahtevati vračila kupnine (pač pa se vračilo vrši samo v kontekstu celotnega kompleta). V primeru uveljavljanja garancije izdelka iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.

V izjemnih primerih, lahko družba kupcu ponudi tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo družba z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis) iz ponudbe izdelkov na spletni platformi družbe.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

Stvarne napake na izdelku

 

Izdelek ima stvarno napako, če nima:

 

 • lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
 • lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

 

Stvarno napako na kupljenem izdelku lahko kupec uveljavlja pri nakupu kateregakoli izdelka spletne platforme, če denimo izdelek ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali če kako drugače ni skladen s ponudbo, ki je bila v zvezi z njim objavljena na spletni platformi.

Ko kupec uveljavlja stvarno napako na izdelku lahko sam izbira med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, pri čemer lahko zahteva:

 • odpravo napake,
 • zamenjavo izdelka z novim brezhibnim izdelkom,
 • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,
 • vračilo plačanega zneska.

 

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti družbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Če je predmet pogodbe med družbo in kupcem rabljena stvar, družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb

 

Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake v zvezi z izdelkom pri družbi tako, da ji:

 • elektronski naslov družbe:

info@boraexperience.si

 

 • fizični naslov družbe:

BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,

Izola, Koprska ulica 1,

6310 Izola – Isola,

 

pošlje sporočilo, v katerem navede katere izdelke je kupil od družbe in kdaj, ter kakšno stvarno napako je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da se v sporočilo umesti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek kupil pri družbi (npr. elektronsko sporočilo, ki vsebuje potrditev naročila). Priporočeno je, da se v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, videoposnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako. Po potrebi vas bomo zaprosili za možnost, da izdelek s stvarno napako pregledamo (npr. tako, da bomo na lastne stroške organizirali pošiljanje oziroma prevzem izdelka v pregled).

Obvestilo o obstoju stvarne napake lahko kupec sporoči družbi tudi osebno, pri čemer mu bo družba v takem primeru izdala potrdilo o tem.

Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacijo) in v kolikor se družba z obstojem stvarne napake strinja, bo družba predlaganemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodila najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve po uveljavitvi stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladila glede nadaljnjega postopanja.

 

Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku osmih dni.

Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi s tem, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00 , elektronski naslov: gp.tirs@gov.si.

Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom na spletni platformi. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek:

 • elektronskega naslova družbe

info@boraexperience.si

 

Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestila uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

 

Skladno s predpisi družba ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov glede izdelkov, ki jih je kupil na spletni platformi.

 

Družba nudi spletno platformo na območju Republike Slovenije, torej znotraj Evropskega gospodarskega prostora, ter posledično na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej povezavi:

Avtorske pravice in lastništvo nad intelektualno lastnino

 

Pripadajoča programska oprema in vsebine spletnega platforme, vključno z vsemi besedili, grafikami, logotipi, gumbi, slikami, avdio posnetki in računalniškimi programi, so izključna last družbe oziroma njenih partnerjev.

Z avtorsko pravico so prav tako zaščitene vse podatkovne zbirke (kar vključuje njihov izbor, urejenost in sestavljenost), do katerih lahko dostopate na spletni platformi.

Vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje, spreminjanje, distribucija, prenos, ponovna objava, prikazovanje ali izvajanje programske opreme oziroma vsebin na spletni platformi je strogo prepovedano.

Dovoljena uporaba

Spletne platforme ni dovoljeno uporabljati drugače, kot za naslednje zasebne in nekomercialne namene: (i) ogledovanje spletne platforme; (ii) interakcija z gumbi, kontaktnimi obrazci in drugimi vidiki spletne platforme za izvedbo nakupa, (iii) deljenje in objava povezave do spletne platforme.

Uporaba avtomatiziranih sistemov ali programske opreme za črpanje podatkov s spletne platforme mesta v komercialne namene (»screen scraping«) je strogo prepovedana.

Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja uporabnikom kot ponudnica storitve informacijske družbe

 

Družba zagotavlja lahek, neposreden in enostaven dostop do podatkov o svojem podjetju in sedežu, o veljavnem elektronskem naslovu za hitro in učinkovito komuniciranje, ter svojo matično oziroma davčno številko, podatek o vpisu v register z navedbo registra in številke vpisa in dejstvo, da je družba zavezana k plačilu davka na dodano vrednost, na dnu spletne platforme oziroma na začetku teh Splošnih pogojev. Družba na dan začetka veljavnosti teh Splošnih pogojev ne potrebuje posebnih dovoljenj za opravljanje svoje dejavnosti in ne izvaja reguliranega poklica ter ni članica tovrstnih zbornic.

 

Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo:

 • glavnih značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam (

vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami): so vselej pisno in grafično prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni platformi,

 • podatkov o firmi, sedežu družbe in telefonska številko družbe, kadar je ta na voljo: so navedene na začetku teh Splošnih pogojev oziroma na dnu spletne platforme,
 • podatkov o končni ceni blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej: so navedene ob posameznem opisu zadevnega izdelka ter na podstrani košarice, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Dodaj v košarico«, pri čemer je način izračuna cene oziroma veljavnost teh podatkov natančneje opredeljena v poglavju »Cene izdelkov« teh Splošnih pogojev,
 • morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati: so navedene na podstrani košarice, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Dodaj v košarico«, pri čemer so te informacije natančneje opredeljena v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev,
 • plačilnih pogojev ter pogojih dostave in izvedbe storitve, roku dostave blaga ali izvedbe storitve: so navedene na podstrani košarice, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Dodaj v košarico« oziroma v poglavjih »Dostava« in »Načini plačila« teh Splošnih pogojev,
 • pritožbenega postopka pri družbi: so navedene v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev,
 • seznanitve z odgovornostjo za stvarne napak: so navedene v poglavju »Stvarne napake na izdelku« teh Splošnih pogojev,
 • možnosti in pogojev poprodajnih storitev in prostovoljne garancije / trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem / funkcionalnosti, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine / združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je družba seznanjena oziroma bi morala biti seznanjena: niso posebej zagotovljene potrošniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost spletne platforme.

 

Druge informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred izvedbo nakupa glede:

 • naslova, na katerem družba dejansko opravlja dejavnost, telefonske številke, številke telefaksa in naslova elektronske pošte družbe, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firme in sedeža družbe, v imenu katere deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo: so navedene na dnu spletne platforme oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,
 • pogojev, rokov in postopkov za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena istega zakona: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • navedbe, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • stroškov vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • stroškov, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena Zakona o varstvu potrošnikov, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena tega zakona: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • neobstoja pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti: so navedene v poglavju »Izvensodno reševanje potrošniških sporov« teh Splošnih pogojev,
 • naslova sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi glede naslova družbe, v imenu katere deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo / stroškov, ki so povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife / obstoja kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja / minimalnega trajanja obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe / obstoja pologov ali drugih finančnih garancij in pogojih v zvezi z njimi, ki jih mora plačati ali zagotoviti potrošnik na zahtevo podjetja: niso posebej zagotovljene uporabniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost spletne platforme.

 

Vklopi razum zahtevaj račun

Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev

Te Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 21. 9. 2021 dalje.

BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje